Egna sponsorer på landslagsdräkt

2012-02-14 09:35

EM närmar sig och därmed aktualiseras sponsorspolicyn nedan utdrag ur "Policy landslagskläder"

4. Enskild deltagares rätt till privat reklam på landslagskläder
Som nämts i stycke 1 äger SAF alla rättigheter till exponering av reklam på landslagskläderna.
Den enskilde deltagare erhåller dock möjlighet att exponera privat reklam på landslagets kläder
enligt följande förutsättningar;

4.1 En skriftlig ansökan ska inkomma till SAF:s styrelse senast 6 (sex) veckor före aktuellt
landslagsuppdrag. I ansökan ska det anges följande:
- Företagens eller organisationens namn samt vad som avses publiceras på kläderna
- Placering på kläderna samt storlek på tryck
- Avtalstid för exponering på landslagskläder
SAF:s rekommendation om teknik vid applicering på kläderna är att i första hand bör den aktive
använda sig av brodyr- eller tygmärken som är lätta att fästa och eventuellt ta bort från kläderna.

4.2 SAF:s styrelse eller representant för denna ska senast 4 veckor före aktuellt landslagsuppdrag
delge den enskilde deltagaren ett beslut i skriflig form.
Bedömer SAF:s styrelse eller representant för denna att exponeringen står i strid med förbundets
egna sponsorer eller förbundets grundvärderingar äger denne rätt att avslå ansökan.

4.3 SAF ska i möjligaste mån ta hänsyn till redan ingångna avtal mellan den aktive och dennes eventuella
sponsorer och samarbetspartners.

4.4 Om den enskilde deltagaren inte följer detta policydokument kan det leda till anmälan till
Svenska Armsportförbundets Diciplinära kommitté.